Miljø, klima og BREEAM

Bærekraft er et av de viktigste områdene å hensynta i byggeprosjekter i dagens og fremtidens samfunn. For å sikre bærekraftige bygg og redusere miljøpåvirkning tilbyr INTEC mange tjenester innen sirkulær økonomi og bærekraft

Miljøsertifisering og BREEAM

Miljøsertifisering av bygg er en måte å sikkerstille bærekraftige bygg på. INTEC har utdannede rådgivere som BREEAM NOR AP og BREEAM NOR revisorer som bistår med å utvikle strategier og effektiv lede prosjekter gjennom sertifiseringsprosessen. INTEC tilbyr også rådgivning innenfor BREEAM IN-USE sertifiseringer i eksisterende bygg, samt Svanemerket.

Livsløpsvurderinger (LCA), klimagassberegninger og livssykluskostnader (LCC)

Et helhetlig livsløpsperspektiv er viktig i forbindelse med bærekraftige vurderinger. INTEC tilbyr rådgivning og utarbeidelse av livsløpsanalyser av både kostnader og miljøbelastning av ulike løsninger. Under utarbeidelse av kostnadsanalyser sørger vi for gode løsninger for å finne de beste og mest kostnadseffektive løsningene for optimal drift gjennom hele byggets levetid.

For å finne løsninger med lavest mulige miljøbelastning eller klimagassutslipp utfører vi grundige analyser for å identifisere materialer eller prosesser med høyest belastning. Vi gir anbefalinger om tiltak som kan utføres for å redusere belastningen. Vi kan utarbeide både klimagassbudsjett og -regnskap for ulike prosjekter og selskaper.

Rehabilitering og riving

For å ivareta myndighetskrav når det gjelder avfall og miljøfarlige stoffer bistår INTEC med miljøkartlegging av farlig avfall i henhold til TEK17 i rehabilitering-, ombygging- og rivingsprosjekter. I tillegg utarbeider INTEC avfallsplaner som viser planlagt sortering på byggeplass.

Sammen med tekniske fagrådgivere og arkitekter kan INTEC bistå med vurdering av muligheter for ombruk og ombrukskartlegging.

Miljøprogrammering

Sammen med våre kunder og deres miljøambisjoner utformer vi miljøprogrammer hvor det lages en strategi og spesifikke miljømål fastsettes for prosjektet. Vi utarbeider også miljøoppfølgingsplaner på bakgrunn av miljøprogrammet for å sikre at miljømålene blir ivaretatt i prosjektet.